STATUT  FUNDACJI  MALI MISTRZOWIE

 

Postanowienia ogólne:

 

§ 1

 

1.    Fundacja pod nazwą  Mali Mistrzowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Karola Nędzę, zwanym dalej fundatorem, powołana aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notariusza Mateusza Kazimierczaka, w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul Królewska 57, w dniu 27 maja 2016 roku działa

na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Wieliczka.

 

§ 4

 

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 

Celami Fundacji są:
1.     pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3.     działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4.    działalność charytatywna;
5.    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6.    ochrony i promocji zdrowia;
7.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9.    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10.    wypoczynku dzieci i młodzieży;
11.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  
12.    turystyki i krajoznawstwa;  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13.     promocji i organizacji wolontariatu;
14.    pomocy Polonii i Polakom za granicą;
15.    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
16.     działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17.     przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18.    Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy w tym również organizowanych w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
2) wspieranie finansowe osób potrzebujących
3) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4) organizację turniejów piłki nożnej dla dzieci oraz dorosłych .
5) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego

i wspierania realizowanych przez nie celów,
6) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego

w Polsce,
7) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
8) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
9) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
2. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów

lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie

lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji

lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.    darowizn, spadków, zapisów,
2.    dotacji i subwencji oraz grantów,
3.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4.    dochodów z majątku Fundacji.

 

§ 11

 

1.    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3.    W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku

z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 12

 

1.    Władzami fundacji są:
a)    Rada Fundacji,
b)    Zarząd Fundacji.
2.    Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

 

§ 13

 

1.    Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.    Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3.    Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa

w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7.    W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8.    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 14

 

1.    Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.    Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 15

 

Do zadań Rady należy w szczególności:
1.    Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.    Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.    Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4.    Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.    Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.    Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.    Wnioskowanie do Zarządu Fundacji o połączenie z inną Fundacją lub o likwidację Fundacji.

 

§ 16

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.    żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

 

§ 17

 

1.    Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.    W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi na mocy niniejszego statutu Fundator jako Prezes Fundacji.
4.    Prezes Fundacji powołuje pozostałych członków Zarządu Fundacji.
5.    W przypadku rezygnacji Prezesa Fundacji Rada Fundacji powołuje nowego Prezesa Fundacji.
6.    Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały, z wyjątkiem Fundatora, który nie może zostać odwołany przez Radę Fundacji.

 

§ 18

 

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)    bieżące prowadzenie spraw Fundacji
b)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c)    uchwalanie regulaminów,
d)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h)    występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją

oraz likwidacja Fundacji.
i)    podejmowanie na wniosek Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy po powiadomieniu Rady Fundacji decyzji

o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4.    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, dopuszczalne jest powiadomienie drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.    Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie

z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 

§ 19

 

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

 

§ 20

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po zaciągnięciu opinii Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji.

 

§ 21

 

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

§ 22

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 23

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

  1. pl
  2. en

jesteśmy na:

/fundacjamalimistrzowie
/fundacjamalimistrzowie
biuro.malimistrzowie
@FMalimistrzowie

NASI PARTNERZY

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​